1870-s Orlovsky Rysak

horses - Orlovsky-орловский-рысак-лошадь-конь-лансере-скульптура-бронза-париж
скульптор Евгений Лансере бронза орловский рысак скульптура
horses - Orlovsky-орловский-рысак-лошадь-конь-лансере-скульптура-бронза-париж
скульптор Евгений Лансере бронза орловский рысак скульптура

Status: display only

Name: Orlovsky Rysak Horse

Artist: Eugeny Lanceray

Modeled: unknown

Foundry: V. Gavrilov